Про кафедру

Кафедра екології та збалансованого природокористування заснована у 1973 році.

Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 101 «Екологія» (спеціалізації «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та магістрів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (спеціалізація «Екологічний контроль та аудит»).

Викладачі кафедри для студентів більшості спеціальностей НУХТ викладають загальнонаукову дисципліну «Основи екології». Крім того, кафедрою забезпечується навчання студентів-екологів за 42 основними фаховими дисциплінами. Практична підготовка фахівців з екології здійснюється з використанням матеріально-технічної бази НУХТ та інших профільних установ та підприємств. Між НУХТ та організаціями екологічного спрямування (державні екологічні інспекції, лабораторія екологічного контролю митниці тощо), підприємствами харчової та переробної промисловості (ЗАТ «Оболонь», Київські хлібозаводи № 4, №10, №12, м’ясо-переробні комбінати, Київський завод шампанських вин, ЗАТ «Росинка», Вінницький олієжировий комбінат, Яготинський цукровий завод, Яготинський молокозавод тощо, підприємствами з очищення стічних вод та утилізації відходів (Бортницька станція аерації, Деснянська станція водопідготовки, сміттєспалювальний завод «Енергія»), науково-дослідними та галузевими інститутами укладено відповідні угоди, які забезпечують студентів місцями виробничої та науково-виробничої практики, а також надають їм можливість вирішувати питання працевлаштування після закінчення навчання в університеті.

На кафедрі створені навчальні спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасними приладами та установками для студентів-екологів. До складу випускової кафедри екології та збалансованого природокористування входить 9 науково-педагогічних працівників, всі з науковими ступенями доктора або кандидата наук, в т.ч. професор д.б.н., проф. І.Л. Якименко), доценти, к.т.н. О.І. Семенова, Н.О. Бублієнко, О.В. Ничик, О.М. Салавор, А.В. Котинський, к.г.н. В.В. Харченко, к.х.н. Л.В. Береза-Кіндзерська, к.с.-г.н. О.В. Тогачинська. На кафедрі ведеться підготовка наукових кадрів через систему аспірантури, на цей час в аспірантурі навчається 2 аспіранти. Кафедра підтримує тісні стосунки з багатьма академічними та галузевими науково-дослідними інститутами та профільними кафедрами екології вищих навчальних закладів.

Для забезпечення навчального процесу кафедра займається підготовкою підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій та розробленням методичних вказівок для спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Зокрема викладачами кафедри підготовлені підручники та навчальні посібники: «Харчова експертиза», «Екологізація харчових виробництв», «Основи екології», «Біологічна хімія», «Модернізація виробництва – системно екологічний підхід», «Фізіологія та гігієна харчування», «Метанове бродіння у біотехнології», «Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод», «Водопостачання, водовідведення та якість води», «Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод», «Біотрансформація переробки відходів харчової та переробної промисловості», «Природоохоронні технології та обладнання», «Основи екологічної токсикології» та інші. З відкриттям нової спеціальності екологічного напряму на кафедрі розроблено та видано понад 40 методичних вказівок, конспектів лекцій та розроблена тематика індивідуальних робіт для студентів з основних профілюючих дисциплін. Кафедра впроваджує у навчальний процес галузеві системи стандартів і нормативів та нові інформаційні методи навчання із застосуванням сучасної комп’ютерної техніки. На кафедрі активно працює студентський науковий гурток.

Студенти здійснюють науковий пошук у двох напрямках: «Очищення стічних вод та переробка вторинної сировини» та «Теоретичні та практичні проблеми екології харчових виробництв та продуктів». Щорічно свої наукові дослідження студенти виносять на наукову студентську конференцію, де виступають із науковими доповідями як узагальненого характеру, так і за результатами експериментальних робіт. Кращі доповіді рекомендуються до друку, для впровадження у навчальний процес, як складова частина у дипломний проект або беруть участь в університетському конкурсі. За роки існування кафедра підготувала більше 380 спеціалістів. Наші випускники працюють на багатьох підприємствах харчової промисловості: ЗАТ «Оболонь», Київському заводі медпрепаратів, ЗАТ «Росинка», хлібокомбінаті № 12 м. Києва; у Всеукраїнській екологічній лізі; в органах державного управління: Міністерстві екології та охорони навколишнього середовища; Державному департаменті продовольства, Державному управлінні екології та природних ресурсів; у міських та районних санепідемстанціях; фірмах екологічного профілю; у науково-дослідних установах та навчальних закладах: Інституті екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, університеті «Україна», Інституті проблем моделювання в енергетиці, Інституті сорбції та ендоекології НАНУ, центрі експертиз «Тест» тощо.